+48 505-706-308

ul. Tadeusza Garleja 3, 09-400 Płock

salonmedyczny@wp.pl

Informacje ogólne

Chcesz się umówić na wizytę?

☎ Zadzwoń: 24 366 70 52   lub    690 318 300

✒ napisz: przychodniaoaza@wp.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego 

zarejestruj się bezpośrednio – osobiście lub przez osoby trzecie – w siedzibie Przychodni Oaza, mieszczącej się w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym OAZA w Płocku, przy ulicy Tadeusza Garleja 3 (osiedle Winiary, naprzeciw tężni solankowej) 

 
Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: godz. 8.30 – 16.30

Rejestracja od 8.30 do 16.30

Warto wziąć ze sobą aktualne wyniki badań, tomografii, rtg, a także wszelkie inne dokumentujące wcześniejszy przebieg leczenia.

Skierowanie na rehabilitację

Leczenie zachowawcze w Przychodni Rehabilitacyjnej Oaza nie wymaga skierowania. Jest ono jednak niezbędne w przypadku pacjentów po operacjach. O rozpoczęciu rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.

Oferta Przychodni OAZA

Przychodnia Oaza oferuje konsultacje lekarskie różnych specjalności oraz szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu:

 • fizykoterapii,
 • kinezyterapii,
 • masażu.

Przychodnia specjalizuje się w rehabilitacji:

 • po urazach narządu ruchu (np. po urazach sportowych),
 • po zabiegach operacyjnych (lub przedoperacyjna),
 • w leczeniu zachowawczym,
 • jako prewencja dolegliwości bólowych,
 • w leczeniu bólu kręgosłupa i stawów obwodowych.
Organizacja zabiegów rehabilitacyjnych

Przygotowanie do zabiegów:

 1. Na rehabilitację należy zabrać: obuwie na zmianę, luźny i wygodny strój sportowy, który nie ogranicza ruchów oraz ręcznik. Należy pamiętać, że strój powinien umożliwić fizjoterapeucie dostęp do części ciała, która będzie rehabilitowana.
 2. Na zajęcia należy przybyć 15 minut przed umówionym terminem i zgłosić się do recepcji w celu uiszczenia opłaty lub w przypadku karnetu – w celu odnotowania uczestnictwa w rehabilitacji.
 3. W przychodni znajduje się szatnia z szafkami ubraniowymi pacjentów. Klucze do szafek można odebrać w rejestracji. Po zakończeniu zabiegów pacjent zobowiązany jest do zwrotu kluczyka od szafki do rejestracji. 

Zasady bezpieczeństwa podczas zabiegów:

 1. Podczas zabiegów nie korzystamy z telefonów komórkowych
 2. Przed zabiegami prosimy zgłosić terapeutom posiadanie rozrusznika lub metalowych implantów
 3. Przed zabiegiem pola magnetycznego należy zdjąć wszelkie metalowe elementy (zegarek, biżuteria) i wyłączyć telefon komórkowy
 4. Jeśli w trakcie zabiegów prądowych pacjent odczuwa pieczenie, należy zgłosić to niezwłocznie fizjoterapeucie. Po zabiegu mogą wystąpić zaczerwienienia w miejscu przyłożenia elektrod. Odczyn może się utrzymywać do kilkudziesięciu minut.

Zmiana terminu zabiegów:

 1. Zmiana planowanych zabiegów jest możliwa jedynie w sytuacjach wyjątkowych (choroba – zaświadczenie lekarskie) po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobiście lub telefonicznie
 2. Niezgłoszenie się na zabiegi przez 2 dni powoduje skreślenie Pacjenta z cyklu zabiegowego.
Dokumentacja medyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020r., poz. 666, z późn. zm.) do indywidualnej dokumentacji medycznej dołącza się:

 1. oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach medycznych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą (lub oświadczenie o braku takiej zgody);
 2. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do dokumentacji medycznej osoby bliskiej (lub oświadczenie o braku takiej zgody).

Powyższe dwa upoważnienia nie są tożsame – stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.

Wzór Upoważnienia do dokumentacji medycznej znajduje się tutaj.

Do dokumentacji medycznej dołącza się także oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na leczenie (w przypadku osoby niepełnoletniej – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego).

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Wydanie dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta lub innych organów upoważnionych z mocy prawa.
Szczegół owe informacje na temat zasad udostępniania dokumentacji medycznej znajdują się w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Przychodni Oaza.

Prawa pacjenta

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, nr 52, poz. 417, z późn. zmianami) podstawowe prawa pacjenta to:

 • prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
 • prawo pacjenta do informacji,
 • prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
 • prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,
 • prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Prawa Pacjenta szerzej opisuje obowiązujący Regulamin Organizacyjny Przychodni Oaza.

Wypożycz sprzęt