+48 505-706-308

ul. Tadeusza Garleja 3, 09-400 Płock

salonmedyczny@wp.pl

Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w PCPR

Szukasz pomocy finansowej przy zakupie przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych? Jeśli wymagana jest Twoja dopłata, możesz zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc finansowaną ze środków PFRON.

Istnieją pewne warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pierwszym z nich jest posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Drugim spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
  • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania. Załączniki wymagane do wniosku:

  1. kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
  2. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo
  3. kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ można uzyskać na kwotę do 80% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty jak w przypadku dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ, tylko zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaznaczeniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest:

  • podpisanie umowy,
  • dokonanie zakupu,
  • przedstawienie faktury aby pieniądze zostały przelane na konto sprzedawcy.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych jest możliwe w wysokości do 95% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, czy szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postępować jak w przypadku dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych wynosi 95% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwalają na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie oprócz zakupu sprzętu obejmuje także prace budowlane.

Korzystając z dofinansowania ze środków PFRON pamiętać należy, że nie przysługuje ono podmiotom, które mają zaległości wobec Funduszu.

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz.1835).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Wypożycz sprzęt